Rapporter från den arkeologiska verksamheten

 

Här publiceras ett urval av de rapporter som produceras av museets arkeologer.

 

Söker du någon särskild rapport, till exempel från ett visst område, kan du kontakta Jamtlis arkiv. Där finns det fullständiga rapportregistret men även mycket annat, som litteratur, fotografier och vår föremålsdatabas.

Arkeologiska uppdrag och projekt fördelat på kommun

 

När du klickar på någon av nedanstående länkar omdirigeras du till Google maps. Där kan du välja att klicka på symbolerna i kartan eller i listan till vänster för mer information.

 

Kommunvis redovisning

Samtliga arkeologiska arbeten på samma karta >>

För att kunna se alla arkeologiska arbeten samtidigt måste Google Earth vara installerat på datorn.
Hämta Google Earth gratis här >>

Rapporter 2024

2024:3 Arkeologisk utredning på fastighet Runsvik 4:18

2024:8 Datering av tjärdalar i Överkalix socken

2024:11 Alkemisterna på Galhammaren. Arkeologisk forskningsundersökning, Bergs socken

2024:12  Två medeltida blästplatser och en liggmila från 1500-talet. Arkeologiska undersökningar i Älvros socken.

Rapporter 2023

2023:3 Målning av hällristningarna i Gärde och Glösa

2023:11 Arkeologisk utredning i Odensala, Östersunds stad och kommun

2023:12 Torråsen – Arkeologisk utredning inför anläggnande av nytt regemente

2023:13 Schaktning vid gravhögar i Odensala

2023:15 Fasikan. Arkeologisk utredning inför anläggandet av vindkraftspark

2023:16 Bandsjö-Torsboda. Arkeologisk utredning inför anläggandet av ny kraftledning

2023:18 Schaktningsövervakningar i Vamsta och Gusta

2023:19 Arkeologisk utredning inför anläggandet av en faunapassage över E4:an i Nordmalings kommun

2023:20 Schaktning vid gravhögar i Edsåsen, Undersåkers socken, Åre kommun

2023:21 Lilltevedalen 1:484. Arkeologisk utredning 2023 inför utökning av kraftledning

2023:24 Kittelfjäll-Dikanäs. Arkeologisk utredning 2023 inför utökning av kraftledning

2023:33 Arkeologi i Jämtlands län. Ett kunskapsunderlag

2023:37 Arkeologisk utredning mellan Hemling och Högtjäl

Rapporter 2022

2022:1 Flygfotografering vid Juvuln, Tibrandshögen och Odensala – en metodstudie för användning av drönare i kulturmiljövård och arkeologi

2022:5 Stensättnnigen vid Rogenstugan

2022:6  En fångstgrop i Ramundberget, Tännäs socken, Härjedalens kommun

2022:7  Slagg vid Slagsån, Undersåker socken, Åre kommun

2022:9  Frönäset i Åre. Arkeologisk efterbesiktning inom ödesbölet L1946:5134

2022:10 Arkeologisk utredning inför anläggandet av vårmark i Tännäs

2022:11  Arkeologiska undersökningar av fångstgropar: Ett kunskapsunderlag

2022:12 VA-ledning mellan Kåvan och Bruksvallarna. Arkeologisk utredning utan KML-beslut

2022:13 Älvros-Rengsjön: Arkeologisk utredning steg 2, Älvros socken, Härjedalens kommun

2022:15 Kraftledning mellan Näsåker och Edsele. Arkeologisk utredning utan beslut enligt Kulturmiljölagen

2022:18  Sentida odlingsrösen i Torvalla, Brunflo socken, Östersunds kommun

2022:24 Ragunda L1946:4162, färdväg. Arkeologisk utredning

2022:29 Arkeologisk utredning av L1947:5201, blästbrukslämning

2022:30 Arkeologisk förundersökning av L1946:7634, fyndplats av slagg

Rapporter 2021

2021:6 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Brunflo 336 (L1945:1505), gårdstomt

2021:9 Norderön: Schaktningsövervakning inom blästbrukslämning och intill gravhög

2021:10 Arkeologisk utredning i Handsjö nära fornlämning L1946:856/Rätan 125:1, boplats

2021:11 Arkeologisk utredning i gravhögars närhet. Hackås socken.

2021:12 Arkeologisk utredning och förundersökning i Handsjö inom stenåldersboplatsen L1946:110/Rätan 98:1

2021:13 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom lägenhetsbebyggelse L2020:10357

2021:14 Arkeologisk efterundersökning och skadedokumentation av lämningarna Lit 2:2, Lit 56:1 och Lit 407:12

2021:15 Tänndalen: Arkeologisk utredning vid stenåldersboplatser.

2021:16 En boerne (samisk förvaringsgrop) i Fjällnäs. Arkeologisk utredning. Fornlämning L2021:3526.

2021:17 Vid stenåldersboplatser längs Rätanssjön.

2021:19 Jiltjaurbergets vindkraftspark.

2021:20 Stenålder vid Ottsjön. Schaktningsövervakning inom en stenåldersboplats.

2021:21 Vid karolinergraven i Handöl. Schaktningsövervakning i närheten av en massgrav.

2021:22 Vikens bytomt i Brunflo. Arkeologisk utredning, fornlämning L1947:3216.

2021:23 Väg 662 mellan Bonäshamn och Huså.

2021:26 Handsjön: Schaktningsövervakning inom och vid stenåldersboplatser. Fornlämning L1946:718 i Rätans socken.

2021:27  Flottlämningar i Sölvbacka strömmar och Ljunghålet.

2021.33 Fornminnesinventering 2020-2021.

Rapporter 2020

2020:2 Arkeologisk undersökning av: En kolbotten efter resmila (Älvros 749). En järnframställningsplats (Älvros 750). Tre fångstgropar (Älvros 755, Älvros 758 och Älvros 760).

2020:3 Vid karolinergraven i Rista? Arkeologisk utredning.

2020:6 Begravningsplatsen under bogårdsmuren. Analysrapport över arkeologiskundersökning i samband med restaurering av bogårdsmuren vid Frösö ka.

2020:7 Almdalens fångstgropar. Arkeologisk provtagning och datering av Laxsjö 125, Laxsjö 139 och Laxsjö 101:1 inom fjällägenheten Almdalen 1:1.

2020:11 Arkeologisk utredning på fastigheterna Brunflo Prästbord 1:12 och Brunflo Prästbord 1:13 2.

2020:12 Arkeologisk utredning i Hamre, Duved.

2020:16 Fossil åkermark i Löfsåsen. Schaktningsövervakning i närheten av ett ödesböle.

2020:17 En fäbodstuga från 1700-talet på Gammalbodarna. Kartering och arkeologisk förundersökning vid Granbotäkten.

2020:19 Matarledning mellan Norra stambanan och Robertsfors inför byggandet av Norrbotniabanan. Arkeologisk utredning steg 1 och 2.

2020:22 Krokomsporten. Arkeologisk utredning.

2020:25 Alanäs. Utredning, etapp2, längs med väg 829.

2020:30 Stolpar vid Storåströmmen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.

2020:31 Kraftledning mellan Rätan och Sångbäcksvallen. Arkeologisk utredning, etapp 1.

2020:35 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på ödesbölet Skute, L1945:4765.

2020:36 Arkeologisk utredning inför bygge av skogsbilväg på fastighet Rörvattnet 1:241.

 

Rapporter 2019

 

2019:1 Arkeologi i Östersund. En studie av stadens framväxt, befolkning och arkeologiska potential.

2019:8 Onsjön. Arkeologisk undersökning av järnåldersgrav vid Björnberget, Onsjön.

2019:9 Grytan. Schaktningsövervakning vid fossil åkermark Brunflo 252:1.

2019:10 Äldsanden. Schaktningsövervakning inom en stenåldersplats.

2019:11 Ösabacken. Schaktningsövervakning vid gårdstomt Ås 107:2.

2019:12 Cykelled vid Västra Björnen. Arkeologisk utredning.

2019:14 Arkeologisk utredning, steg 1, i samband med planerad utökad industrietablering i Sveg.

2019:15 Matarledning mellan Norra stambanan och Robertsfors inför byggandet av Norrbottniabanan. Arkeologisk utredning steg 1.

2019:18 Svaningsåns flottled. Ett kunskapsunderlag.

Rapporter 2018

 

2018:2 Frösö 177:1 – Förundersökning av Västerhus gamla gårdstomt.
2018:3 Fornminnesinventering 2017.
2018:7 Förbifart Brunflo – Arkeologisk förundersökning av RAÄ Brunflo 470 och Brunflo 458 samt arkeologisk utredning, etapp 2.
2018:8 Rännberg. Arkeologisk utredning av Åre 129:1 och Åre 119:1.
2018:9 Arkeologisk förundersökning av Tåsjö 135:1-2, stenåldersboplatser, Tåsjö 121:1, fångstgropssystem och Tåsjö 334, fångstgrop.
2018:11 Nederhögen. Arkeologisk utredning av Rätan 107:1.
2018:12 Hotings vattenverk. Arkeologisk utredning av Tåsjö 307:1, stenåldersboplats.
2018:16 Arkeologisk undersökning av förmodade gravar. Myssjö 29:1 och 29:2.
2018:20 E45 Rengsjön – Älvros. Arkeologisk utredning, steg 1, i samband med planerad ombyggnation av väg E45 mellan Älvros och Rengsjön.

2018.22 Arkeologisk undersökning av modern husgrund vid Kyrkås gamla kyrka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporter 2017

 

2017:1 Förbifart Brunflo Arkeologisk utredning etapp 2.
2017:2 Fångstgropar vid väg 315.
2017:3 Arkeologisk förundersökning av Rätan 30:1.
2017:6 2016 års fornminnesinventering i Jämtlands län.
2017:7 Liggmilan på Bäckedal – Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ Sveg 914.
2017:8 Fyndet från Lillbörtnan – Arkeologisk undersökning av RAÄ Åsarne 172, depåfynd, 2012.
2017:12 Tullingsåsfyndet – Arkeologisk undersökning av en redskapsdepå.
2017:13 Slandromsån. Utredning i samband med byggandet av gång- och cykelväg i anslutning till Frösö 166:1.
2017:20 Järnframställningsplats i Böle. Arkeologisk undersökning av RAÄ Rätan 30:1.
2017:21 Almdalen – ett nybygge från 1823. Arkeologisk undersökning och kulturhistorisk utredning.

Rapporter 2016

 

2016:2 Arkeologisk utredning, steg 1,väg 84 Älvros-Kårböle.
2016:3 Arkeologisk utredning steg 1 och 2 av boplatsen Bodum 204:1 vid bron över Mellerstån i Rossön.
2016:5 Arkeologisk utredning inför planerad nedgrävning av fiberkabel efter väg E 45.
2016:9 2015 års fornminnesinventering i Jämtlands län.
2016:10 Arkeologisk utredning väg 321 Myrviken.
2016:12 Stormskadad stenåldersboplats i Rätan, RAÄ Rätan 10:1.
2016:13 Stormskadad stenåldersboplats i Rätan, RAÄ Rätan 6:1.
2016:14 Arkeologisk undersökning på fastighet Backen 2:21.
2016:16 Kulturhistorisk inventering av fjällägenheten Almdalen 1:1.
2016:17 Arkeologisk utredning steg 1 inför planerad nybyggnation av bostäder vid Frösö park.

Rapporter 2015

 

2015:1 Byvallen – Kartering och datering av nyupptäckta fornlämningar.
2015:4 Begravningsplatsen under bogårdsmuren – Teknisk rapport över arkeologisk undersökning i samband med restaurering av bogårdsmuren vid Frösö kyrka.
2015:5 Gåsågraven – en vikingatida brandgrav.
2015:7 2014 års fornminnesinventering i Jämtlands län.
2015:11 Kokgroparna på Norderön.
2015:14 Arkeologisk utredning väg 321 Svenstavik–Månsåsen.

Rapporter 2014

 

2014:7 Benen i rotvältan – Undersökning av skadat fornlämningsområde vid Sunne kyrkoruin, fornl.nr Sunne 2:1 och förhistoriska gravar, fornl.nr Sunne 90:1-3.
2014:21 Husgrunder i Vattviken – Arkeologisk undersökning av husgrunder, fornlämning nr 217 i Bergs socken, 2013.
2014:28 Arkeologisk utredning inför planerade vindkraftverk vid Gisselås i Strömsunds kommun.

Rapporter 2013

 

2013:3 – Kungsgården. Arkeologisk förundersökning: schaktkontroll.
2013:4 – Stolpbyten i Rätansbyn. Arkeologisk förundersökning.
2013:5 – Brevåg. Arkeologisk undersökning vid fyndplats.
2013:19 – Lappforsen – Arkeologisk undersökning av gravplats, fornlämning nr 673, Kall socken, 2013.

Rapporter 2012

 

2012:29 Klevberget. Kulturhistorisk karakterisering inför vindkraftspark, 2012.
2012:39 Medeltida bebyggelse – Kulturhistorisk landskapsanalys för Norrböle.

2012:40 Medeltida bebyggelse – Härden i Krönavajje. Arkeologisk undersökning av fornlämning nr 626:3, Kall socken, 2009.

2012:41  Medeltida bebyggelse – Gårdstomten i Norrböle. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 124:1, Bodsjö socken, 2009.
2012:42 Medeltida bebyggelse – Röjningsröset i Norrböle. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 223, Bodsjö socken, 2009.

 

Rapporter 2011

 

2011:3 – Rödöns prästbord. Arkeologisk utgrävning.
2011:10 – Järnbruken som försvann. Rapport från seminarium om Åflohammars och Rönnöfors järnbruk i Jämtland.
2011:14 – Fångstgropar vid Mörtåns grustäkt. Arkeologisk undersökning av fornlämning.

Rapporter 2010

 

2010:21 – Billsta. Billsta – Arkeologisk utredning av fastighet Hackås Hov 1:117, 2010. Hackås socken, Bergs kommun, Jämtlands län.
2010:24 – Ljungdalen. Ljungdalen – Arkeologisk utredning av fastighet Ljungdalen 10:34, 2010. Storsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län.
2010:35 – Sandtjärnberget. Kulturhistorisk karakterisering inför vindkraftspark, 2010.

Rapporter 2009

 

2009:1 – Schaktkontroll i anslutning till fornlämningarna 49 och 235 i Frösö socken.

2009:2 – Löfsåsen. Skadekartering samt arkeologisk undersökning vid fornlämning nr 258, Brunflo socken.

2009:7 – Landsomslägden Landsomslägden – Skadekartering samt arkeologisk undersökning vid fornlämning nr 142 i Lockne socken, fossil åker, 2008. Fastighet Börön 1:2, Östersunds kommun, Jämtlands län.
2009:13 – Håkansta Järnåldersåker och gravhögar i Håkansta – Arkeologisk utredning i anslutning till fornlämning nr 38 Brunflo socken, gravhögar, 2008. Brunflo socken, Östersunds kommun, Jämtlands län.
2009:18 – Nyhem. Vid Lillsjöströmmens utlopp – Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ Nyhem 112:1, stenåldersboplats, 2008. Nyhem socken, Bräcke kommun, Jämtlands län.

2009:27 – Frösö Ängar. Trumslagarnas skräpgrop – Arkeologisk utredning av fastighet Frösö 2:52, 2008. Frösö socken, Östersunds kommun, Jämtlands län.

Rapporter 2008

 

2008:2 – Bölberget. Arkeologisk undersökning. Bölberget – en mesolitisk boplats i Härjedalen. Fornlämning 138, Linsell sn, Härjedalens kommun, 2007.

Rapporter 2007

 

2007:10 – Ombyggnad av Burvattnets regleringsdamm, Åre och Krokoms kommun. Arkeologisk utredning.
2007:17 – Munkebovallen. Rapport från den avslutande utgrävningen av en fäbodstuga på Munkebovallen i Oviksfjällen.
2007:19 – Rödhuset. Arkeologisk dokumentation av Rödhuset – plats med tradition, fornlämning 69, Klövsjö socken, Bergs kommun Jämtlands län. En delrapport i Klaxåsenprojektet.

Rapporter 2006