Pågående projekt

 

Här kan du läsa om projekt Jamtli driver med stöd av extern finansiering.

 

 


 

Värden längs vägen / Verdier langs vegen

 

 

Kulturarv och kulturmiljöer är idag en underutnyttjad resurs. Besöksnäringen inom Nordens Gröna Bälte har idag ett stort fokus på naturupplevelser, samtidigt som det finns mycket potential för olika platser att integrera kulturella perspektiv i platsutveckling och samhällsplanering. Hållbar förvaltning av kulturvärden har en stor betydelse för god livsmiljö och för lokal och regional utveckling. Osäkerhet om vilka värden som kulturarv skapar kan ofta leda till en uppfattning om kulturmiljöer som ett hinder istället för en resurs inom samhällsplanering.

 

Interregprojektet Värden längs vägen / Verdier langs vegen syftar till å styrke grenseregionen mellom Sverige og Norge ved å skape økt kunnskap og forståelse for hvordan kulturarv og kulturmiljøer er viktige for en bærekraftig stedsutvikling/platsutveckling. Det overordnede målet er å bidra til at regionens kulturarv i større grad tas i bruk som en ressurs for positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Kulturarv är en resurs som ger positiv effekt inom samhällsutveckling med hänseende till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

 

Prosjektets målgruppe er lokale og regionale beslutningstakere, – næringslivsaktører, og – kulturarvsaktører.

 

English

Cultural heritage and cultural environment are resources that today are under-used, despite its possibility to generates a positive effect for social development connected to economic, environmental and social sustainability. There is a uncertainty regarding which aspects connected to cultural environment leading it to being percieved as an obstacle instead of a resource.

 

The project will work towards strengthening the border region through working with the development of places, cultural heritage and environment. By working with decelopment, education and research, the projekt goal is to contribute to the use of cultural heritage and environment as a resource for social development.

 

Projektet pågår:

Januari 2024–December 2026

 

Budget:

Den totala projektbudgeten är 1 610 166 EUR

 

Kontaktuppgifter:

Projektledare Sverige: Victoria Bly, Jamtli, +4663-15 01 24, victoria.bly@jamtli.com

Projektledare Norge: Torgunn Sollid-Bolås, SINTEF, +4799 49 80 88, torgunn.sollid-bolas@sintef.no

 

För uppdateringar om nyheter och händelser i projektet skriv upp dig på nyhetsbrevet eller följ oss på sociala medier: https://linktr.ee/vardenlangsvagen

 

Projektägare:

Stiftelsen Jamtli

Museet Midt IKS

 

Medsökande:

Västernorrlands museum

Strömsunds kommun

 

Externa finansiärer:

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Trøndelag fylkeskommune

Föreningen Gamla Östersund

 


 

DACCHE

 

Digital Action on Climate Change with Heritage Environments

 

 

Klimatförändringar utgör ett hot för samhället och inte minst för kulturmiljöer och kulturarv. Samtidigt är det svårt för många att skapa sig en bild av vad klimatförändringarna faktiskt kommer att innebära i våra lokalsamhällen, på samma sätt som det är svårt att föreställa sig hur en plats såg ut för 200 år sedan. Museer och andra kulturarvsaktörer har identifierats som nyckelaktörer för att åstadkomma klimatdialog genom deras förmåga att förmedla fakta på fängslande sätt till besökare och invånare och därigenom skapa motivation för förändring. Projektet Digital Action on Climate Change with Heritage Environments (DACCHE) vill underlätta insamlandet och användandet av lokal kunskap och kommer att ge lokalsamhällen verktyg för att bevara kulturlandskap och berätta om platsers dåtid, nutid och framtid med hjälp av digitala verktyg.

 

DACCHE undersöker hur organisationer kan utnyttja framväxande teknologier för lokal kapacitetsuppbyggnad kring klimatanpassning, riskprevention och motståndskraft med kulturarv som grund. Genom att utnyttja lokal kunskap kombinerat med lärande genom kulturarv vill projektet motivera turister, ungdomar, lokalbefolkning och myndigheter till de beteendeförändringar som krävs på individuell och samhällelig nivå för att bromsa klimatförändringarna men också anpassa oss till det nya klimat som redan påverkar oss i hög utsträckning.

 

English

Climate change presents a clear and present danger to the culture, heritage and life of communities in the NPA region. Heritage organisations are key actors in climate dialogue, motivating communities and visitors through awareness and action. Digital Action on Climate Change with Heritage Environments (DACCHE) facilitates the use of local knowledge and equips communities to preserve cultural landscapes, with digital solutions and methods for communication of climate stories, and actionable strategies for land restoration, instilling advocacy in the face of a rapidly changing environment.

Cultural landscapes combine works of both nature and humankind,  and are home to communities and their heritage. Landscapes, archaeological sites, artefacts, and intangible practice threaten human legacy through temperature variance, rising sea levels, and extreme weather conditions.

 

Local capacity is strongest when given tools and pathways for democratised agency. The development of frameworks, toolkits and solutions to elevate community voices through citizen science monitoring of heritage sites leverages knowledge exchange to contribute to equitable action for sustainable land management. Generation of simulated climate futures using state of the art emergent technologies and rich exhibiting to communicate climate stories invigorates new audiences to action. Enthusiasm is harnessed through land restoration and ecosystem management, feeding back into investment in the landscape, climate impacts, and positive mitigation.

 

DACCHE investigates how organisations can leverage emergent technologies to build local capacity for climate change adaptation, risk prevention and disaster resilience. By leveraging community knowledge and approaching new challenges from the perspective of “learning through heritage” we motivate and enable tourists, youth, local people and authorities to inspire behavioural changes for societal and environmental benefits, progressing to global net zero.

 

Partners/Partnership:

Jamtli Foundation, Sweden

Aurora Borealis, Norway

Gunnar Gunnarsson Institute, Iceland

University of Iceland, Iceland

Donegal County Museum, Ireland

Faroe Islands National Museum, Faroe Islands

Nordic Centre of Heritage Learning & Creativity, Sweden

 

Projektet pågår/Duration:

July 2023–June 2026

 

Budget:

The total project budget is 1.448.871,57 EUR of which 584.285,78 EUR from EU funds.

 

With financial support from the Interreg Northern Periphery and Arctic Programme (Interreg NPA) and Region Jämtland Härjedalen.

 

Visit our website here: https://www.interreg-npa.eu/projects/dacche/home/ 

Follow us on our social media channels here: https://linktr.ee/dacche_interreg

 

För mer information kontakta/ For more information, contact Kevin Denham:

kevin.denham@jamtli.com

+46 (0)76-133 61 55

 


 

Möten i tid och rum

 

Ett projekt där Jamtli med hjälp av medel från Socialstyrelsen vill motverka ensamhet bland äldre.

 

Jamtli vill engagera människor i länet och bilda ett forum där man kan mötas, skapa och vidmakthålla sociala kontakter – samtidigt som man utför ett mycket värdefullt arbete.

 

Vi hoppas att våra volontärer kan dela med sig av kunskaper och livserfarenheter. Målet är att nå 50% kvinnor och 50% män.

 

Du som är över 62 år och intresserad av historia eller äldre föremål är välkommen att delta. Du bjuds då in till en introduktionsträff där du får veta mer om projektet och kan anmäla dig som volontär. Därefter deltar du i en registreringskurs och tilldelas en uppgift i en av volontärgrupperna.

 

Vi kommer att arbeta i små grupper som träffas på ett coronasäkert sätt. Som volontär deltar du frivilligt och efter förmåga. Omfattningen är cirka en träff i veckan för- eller eftermiddag. Förhoppningsvis kommer vi också att utveckla digitala träffar, så att man kan delta i vissa moment hemifrån.

 

Projektets mål:

 

  • Att skapa samhörighet mellan volontärer, medarbetare och museet.
  • Att uppmuntra till medskapande av kulturarvet och samhället.
  • Att stärka museets roll som en plats att mötas på.
  • Att skapa större intresse för museets samlingsverksamhet.
  • Att skapa en verksamhet som kan pågå i många år.

 

Anmäl ditt intresse till Lowissa Wallgren Frånberg

E-post: lowissa.franberg@jamtli.com

Telefon: 063-15 03 30 eller 070-554 33 30

 


 

The Nordic Academy for Volunteer Management

 

The Nordic Academy for Volunteer Management is a joint project of museums, pedagogues and an archive professional from Norway, Denmark, Sweden and Finland that seeks to develop courses on two different levels for volunteer managers at museums.

 

The project builds on the results of the previous collaboration projects Pride, Joy and Surplus Value and Level Up: Securing Quality in Managing Volunteers.

 

These projects results have shown that volunteering in heritage institutions encourages active citizenship, life-long learning and supports well-being by diminishing stress and social isolation. For many museums volunteers add value through their knowledge, by creating a welcoming atmosphere and reaching out to wider audiences. However, the Level Up-survey has shown that many museums are unfamiliar with best practice in managing volunteers and the legal frameworks in their countries.

 

These projects aim to fill these gaps by developing courses and networks for knowledge exchange for persons working with or planning to work with volunteers at Scandinavian museums.

 

For further information, please contact Lowissa Wallgren Frånberg.

E-mail: lowissa.franberg@jamtli.com

 


 

Jamtli Living University (JLU)

 

 

Inom Jamtli pågår ett projekt, finansierad av Leader, för planering och byggande av ett nytt stadsområde i Östersund med boende, forskning och odling i samspel. Projektet bygger på en tidigare förstudie finansierad av Region Jämtland Härjedalen och Leader.

 

Idén om att bygga ett nytt stadsområde i Östersund skapade ett behov av en levande dialog mellan olika aktörer och allmän­heten. Med Jamtli Living University (JLU) har Jamtli skapat en ny plattform för samverkan och kunskapsutbyte ur vilken det nya området vid utkanten av Remonthagen ska ta form.

 

Ambitionen är att utveckla en levande miljö med bostäder, verksamheter, odling och offentliga rum som samverkar för en håll­bar stadsutveckling. Universitet, näringsliv, kultur och civilsamhälle ska mötas och påverka varandra.

 

Stadsbyggnadskonst, arkitektur och landskapsgestaltning ska skapa lämpliga ramar för ett område som kretsar runt en odlingspark, attraktiv för såväl besökare som för boende i området. Området ska minimera det ekologiska fotav­trycket och bidra till en ökad biologisk mångfald. Tekniska lösningar ska kretsloppsanpassas.

 

Projektet är finansierad av Leader, Region Jämtland Härjedalen, Frejas Fond och ideella krafter.

 

För mer information kontakta Kevin Denham, projektledare JLU.

kevin.denham@jamtli.com

+46 (0)76-133 61 55