Arkeologi

Människor har levt i Jämtlands län med omnejd alltsedan inlandsisen smälte för ungefär 10 000 år sedan. Jamtlis arkeologiska arbete bidrar till att öka kunskapen om människornas miljö, levnadsvillkor och kulturer.

 

Arkeologer studerar de spår människor genom alla tider har lämnat efter sig i form av fornlämningar, kulturlandskap och föremål. Stenåldersboplatser, fångstgropar, järnframställningsplatser, medeltida ödegårdar och tidiga samiska bosättningar är bara några exempel på vad arkeologerna på Jamtli arbetar med. Fjäll, skog och bygd över hela Jämtland och Härjedalen är deras arbetsplats. 

 

Fynd av arkeologiska föremål hamnar i Jamtlis magasin och rapporter från undersökningar i Jamtlis arkiv. Resultaten av Jamtlis arkeologiska arbete syns också i Jamtlis basutställningar.

 

Vi hjälper dig med frågor om fornlämningar och arkeologi

Jamtlis kostnadsfria rådgivning i frågor om fornlämningar och arkeologi gäller såväl allmänheten som kommuner, församlingar och andra organisationer. Har du fornlämningar på din mark och undrar vad det är? Du kanske vill bygga där det finns fornlämningar eller har hittat något du tror är ett fornfynd? Det är några av de frågor vi svarar på.

 

Jamtli svarar också på remisser från länets kommuner när det gäller de kulturhistoriska värdena i planarbeten, bygglov och rivningslov.

 

För allmän rådgivning om arkeologi och fornlämningar, välkommen att kontakta:

Anders Hansson, 1:e antikvarie | Tel: 063-15 01 74 | anders.hansson@jamtli.com

 

Olika typer av uppdrag arkeologerna på Jamtli utför

Den arkeologiska verksamheten på Jamtli består till stor del av uppdrag från myndigheter och företag. Jamtlis arkeologer arbetar bland annat med utredningar, inventeringar och utgrävningar i samband med till exempel vägbyggen, planerade vindkraftsparker eller nya bostadsområden. 

 

Vi jobbar också med miljökonsekvensbeskrivningar och arkeologiska slutundersökningar. I huvudsak inom Jämtlands län men vi utför också uppdrag i angränsande län.

 

Arkeologernas arbete omfattar även inventeringar i skog och fjäll, forskning och fornminnesinformation. Historieförmedling och kulturmiljöpedagogik är också viktiga delar av det arkeologiska arbetet, till exempel i form av publika utgrävningar eller guidningar och föredrag.

 

Jamtlis arkeologers Facebooksida kan du följa med i deras vardag, mestadels ute i fält! 

 

Här kan du se våra pågående och avslutade projekt. 

 

Mer om våra tjänster

 

Inventeringar

Jamtlis arkeologer utför fornminnesinventeringar och specialinventeringar. Ofta utförs de inför en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ett planeringsunderlag för en kommun eller så kan det handla om en brett upplagd kulturhistorisk inventering inom ett reservat.

 

Arkeologiska undersökningar

Arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar. Ofta arbetar Jamtlis arkeologer här med en exploatör som uppdragsgivare men vi är också engagerade i forskningsundersökningar tillsammans med hembygdsföreningar, universitet och andra.

 

Kulturmiljöinformation

Stora och små utredningar och programskrivningar inför informationsinsatser i kulturlandskapet. Jamtli har egen utställnings- och skyltproduktion samt förlagsverksamhet. Arkeologerna erbjuder även föreläsningar, guidningar och pedagogiskt arbete med föreningar, skolor eller företag.

 

Uppdragsansvarig

Vill du ta hjälp av Jamtlis arkeologer för ett projekt du arbetar med? Välkommen att kontakta:

 

Björn Olofsson

Telefon: 063-15 01 08

Mejl: bjorn.olofsson@jamtli.com

 

Rapporter 

Jamtlis arkeologer publicerar kontinuerligt rapporter om arbetet. Du hittar de arkeologiska rapporterna här

 

Kontakta Jamtlis arkeologer

Anders Hansson, 1:e antikvarie | Tel: 063-15 01 74 | anders.hansson@jamtli.com

Karl-Johan Olofsson, antikvarie | Tel: 063-15 03 21 | karl-johan.olofsson@jamtli.com

Anna Engman, antikvarie | Tel: 063-15 01 40 | anna.engman@jamtli.com

Annabell Fogelberg, antikvarie | Tel: 063-15 03 04 | annabell.fogelberg@jamtli.com 

Kristina Jonsson, antikvarie | Tel: 063-15 03 16 | kristina.jonsson@jamtli.com

 

Kunskapsbank

Här hittar du kunskapsmaterial om länets förhistoria samt länkar till bra sidor med anknytning till arkeologi och kulturmiljövård.

Läs mer

Rapporter från den arkeologiska verksamheten

Här hittar du rapporter som den arkeologiska verksamheten på Jamtli producerat.

Läs mer

Projekt arkeologi

Här listas pågående projekt för Jamtlis arkeologiska verksamhet.

Läs mer