Utlysning av stipendium ur Margareta och Robert Berghagens stiftelse för vetenskaplig forskning om Jämtlands historia 

Margareta och Robert Berghagens stiftelse för vetenskaplig forskning om Jämtlands historia bildades 2001 genom testamentarisk gåva från Margareta Berghagen. Stiftelsens ändamål är att dela ut forskningsbidrag för vetenskaplig forskning om Jämtlands historia. Av den årliga avkastningen skall minst 10% avsättas till Stiftelsens förkovran. Av återstående medel skall utdelning ske minst vart femte år. Huvudman för Stiftelsen är Stiftelsen Jamtli (Jämtlands läns museum) som har glädjen att utlysa stipendier.

 

Anslag i form av stipendier lämnas 2024 till projekt som syftar till publikt tillgängliggörande av vetenskaplig forskning om Jämtlands historia. För att ansökan skall kunna beviljas skall följande villkor vara uppfyllda:

  • Studenter och forskarstuderande skall lämna in handledarintyg som ger en bild av projektets angelägenhetsgrad och innehålla en bedömning av studentens/doktorandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
  • Andra sökanden skall lämna in ett rekommendationsbrev från sakkunnig.

 

Anslag kan endast sökas för ett år i taget.

 

Ansökan

Ansökan skall innehålla sökandens CV, projektbeskrivning, budget för projektet samt intyg enligt ovan.

 

Beslut och stipendieutdelning

Beslut om anslag fattas i mitten av maj månad 2024, meddelas via e-post till sökanden. Utdelning av stipendium sker på Jamtli i Östersund i samband med Nationaldagsfirandet 6/6 2024.

 

Anslag och återredovisning

Anslagna medel skall användas inom ett år och användningen skall snarast därefter återredovisas till Stiftelsen. Redovisning insändes till: berghagensstiftelse@jamtli.com

 

Ansökningstid

Ansökan skall vara inkommen 10 maj 2024 kl. 23.59. Insändes till: berghagensstiftelse@jamtli.com

 

Kontakt

Frågor besvaras företrädesvis via e-post till: berghagensstiftelse@jamtli.com

 

Välkommen med din ansökan!

Olov Amelin

Landsantikvarie och chef för Stiftelsen Jamtli