Våra tjänster

Jamtli bedriver en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet. Vi arbetar med allt från utredningar inför miljökonsekvensbeskrivningar till arkeologiska slutundersökningar. Vi arbetar även med information vilket kan innefatta att producera en enstaka skylt vid en fornlämning till att skriva ett helt program för ett större område. Vi har även föreläsningsverksamhet och genomför guidningar i kulturlandskapet.

 

Uppdragsansvarig

Björn Olofsson
Telefon 063-15 01 08, 070-377 70 94
bjorn.olofsson@jamtli.com

Inventeringar

Vi utför fornminnesinventeringar och specialinventeringar. Inventeringar kan utföras inför en MKB, ett planeringsunderlag för en kommun eller vara en bred upplagd kulturhistorisk inventering inom ett reservat.

Arkeologiska undersökningar

Arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar. Ofta arbetar vi med en exploatör som uppdragsgivare men vi är också engagerade i forskningsundersökningar tillsammans med hembygdsföreningar, universitet eller andra.

Kulturmiljöinformation

Större eller mindre utredningar och programskrivningar inför informationsinsatser i kulturlandskapet. Vi har egen utställnings- och skyltproduktion och förlagsverksamhet. Vi erbjuder även föreläsningar, guidningar och pedagogiskt arbete med föreningar, skolor eller företag.