Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Välkommen till expeditionen för Jamtlis arkiv och bibliotek!

 

För arkivets öppettider, klicka här!

 

Beställningar kan även skickas via e-post till arkiv@jamtli.com.
För telefonkontakt ring 063–15 01 37 (arkiv), eller 063–15 03 22 (bibliotek)

Jamtlis arkiv

Jamtlis arkiv består av huvudsakligen två delar: museets ämbetsarkiv (verksamhetens arkiv) och ett faktaarkiv (arkivsamlingarna). Innehållet i faktaarkivet rör huvudsakligen ämnesområdena etnologi, arkeologi, konst- och kulturhistoria och kulturmiljövård. Det finns många kopplingar mellan museets föremålssamlingar och arkiven.

I det etnologiska materialet ingår uppteckningar, undersökningar, dagböcker, trycksaker och en rikhaltig samling pressmaterial i form av tidningsklipp.

Det rör sig om både gåvor till arkivsamlingarna och material skapat av museet, de uppteckningarna har samlats i en egen serie: ÖMEA (Östersunds Museums Etnologiska Arkiv). Grunden lades redan i slutet av 1800-talet med uppteckningar som samlades in av Jämtlands läns fornminnesförening. Under 1950- och 60-talen samlade länsmuseet in åtskilliga folkminnen, många av dessa nedtecknade av Maj Nodermann. ÖMEA består idag av dryga 4000 uppteckningar och inspelade intervjuer. De ämnen som berörs är många, men där finns bl.a. folktro, hygien, matvanor, seder och bruk. ÖMEA-materialet är delvis registrerat i en databas, som kan nås via expeditionen till Jamtlis samlingar.
Inom ämnet etnologi finns även personliga berättelser, bygdekrönikor och byhistoria. Det finns dagböcker, både mäns och kvinnors, som en skogsarbetarhustrus

anteckningar från 1900-talets mitt och en kvinnlig stins dagbok.
Indelte soldaten Sven Wallin (1836-1891) från Välje var konstnärligt begåvad och hans dagliga anteckningar om händelser i hans eget liv och i omvärlden, om väder och vind har återgivits i både ord och bild.
I de enskilda arkiven märks, som ett exempel, Torsten Föllingers kvarlåtenskap omfattande både ljud, brev och tidningsklipp.

Jamtlis arkiv förvaltar därtill ett stort och rikt material vad gäller Jämtlands läns folkmusik. Genom ett omfattande dokumentationsarbete under 1970- och 80-talet har en viktig del av länets musikkultur bevarats. Innehållet består främst av folkmusik i olika tappningar, såsom spelmansmusik på fiol och dragspel, vokalt material av visor och trallar.

Arkeologi och byggnadsvård / bebyggelsehistoria

Jamtlis arkiv förfogar över ett rikt material rörande Jämtlands läns förhistoria. Detta material baserar sig i exempelvis museets arkeologiska arbeten och består av inventeringsmaterial – där fornlämningar finns i en nationell och särskild databas FMIS – kartor och ritningar från arkeologiska utgrävningar och byggnadsantikvarisk verksamhet. Den byggnadsantikvariska verksamheten handlar om att på olika sätt bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Inventeringar av länets byggnader har varit till stor hjälp, och det materialet finns i Jamtlis arkiv.