Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Etnologi

Etnologi handlar om att förstå samhället genom ett kulturperspektiv med utgångspunkt i människors erfarenheter, normer och föreställningar. Samspelet mellan kulturen och den personliga identiteten är viktig för att försöka tolka hur t ex kön, etnicitet, klass, religion och ålder påverkar människans liv. Med andra ord studerar etnologen människan som kulturvarelse genom att försöka skapa förståelse för hur hon uppfattar och danar sin omvärld och historia, och hur hon försöker styra och påverka sin tillvaro samt vilka kulturella mönster hon styrs av. Härigenom växer en förståelse fram för att det inte finns något som är naturligt eller självklart i människors liv.
Tidigare hette ämnet ”folklivsforskning” och hade sitt intresse för folkets kulturhistoria, och folket var oftast allmogen. Då hade föremålen i sig en central ställning. I dag ägnar etnologen sig åt olika tidsperioder liksom skilda sociala och geografiska miljöer. Etnologen arbetar både i nuet och i historien. Arbetssätten kan vara intervjuer, deltagande observationer d v s delta i människors dagliga liv, analyser av massmediala budskap och arkivstudier.

 


 

 

CORONA

Din berättelse har betydelse!

 

Ingenting är sig längre likt världen. COVID-19 påverkar oss alla oavsett var vi kommer ifrån eller var vi bor. Detta är dock inte första gången vi drabbas av en pandemi. Utifrån bevarat arkivmaterial vet vi att spanska sjukan slog hårt mot Jämtland för ett sekel sedan, men den blev också startskottet för en förbättrad sjukvård och en höjd levnadsstandard.

 

Som länsmuseum har vi inte bara i uppdrag att förvalta vårt historiska kulturarv, vi ska även dokumentera samtiden. Nu söker vi er som vill vara med och skapa framtidens historia.

Vi vill gärna att du delar med dig av dina och dina närståendes erfarenheter kring hur Coronapandemin påverkar just ditt och era liv. Exempel på frågor att fundera över är om den påverkar rörelsemönster, sociala kontakter eller ekonomi. Vilka kort- och långsiktiga effekter tror du att pandemin kommer att ha för dig personligen och för samhället i stort?

 

Skicka din berättelse och gärna några bilder till coronapandemi@jamtli.com

Vi vill gärna att du anger namn, e-postadress, kön, födelseår och bostadsort.

 

För att Stiftelsen Jamtli skall ha rätt att använda ditt bidrag måste du ge ditt godkännande enligt dataskyddförordningen (GDPR). Detta gör du genom att du i ditt mejl skriver att du samtycker till användarvillkoren som du ser här nedan. Du kommer att vara anonym vid all eventuell publik publicering av materialet, men genom ditt samtycke tillfaller ditt bidrag Stiftelsen Jamtlis samlingar. Stiftelsen Jamtli får full äganderätt och fri förfoganderätt över bidraget.

 

Användarvillkor: Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat om mig i egenskap av upphovsperson, brukare och/eller ägare av ovan nämnda material registerförs och behandlas av Stiftelsen Jamtli i huvuddatabasen över samlingarna. Mitt bidrag arkiveras därmed tillsammans med personuppgifterna. Detta innebär att mitt bidrag kan komma att publiceras publikt (såsom vid vetenskapliga undersökningar av samlingarna, publicering av samlingarna i böcker, tidskrifter, utställningskataloger, läromedel, utställningar och digitala bearbetningar i multimediaproduktioner och/eller för internetpublikationer i museets regi). I vissa fall då ditt bidrag innehåller personuppgifter kommer inte bidraget att publiceras och därmed inte synas publikt. Anledningen till detta är den dataskyddsförordningen (GDPR) som påverkar hur personuppgifter behandlas. Ditt bidrag kommer arkiveras och i framtiden publiceras om en lagändring träder i kraft.

 

 


 

Religiösa uttryck i det moderna samhället

Beskrivningar av religiösa uttryck har idag en stark orientering mot Svenska kyrkan och de byggnader och berättelser som finns i den miljön. Men den religiösa mångfalden i dagens samhälle är mycket större än så. För att ge en mer mångbottnad bild av det religiösa klimatet i samhället är det också viktigt att belysa andra trosinriktningar och religioner. I ett projekt som drivs av Jamtli och finansieras av länsstyrelsen görs en dokumentation med ett brett urval av religiösa miljöer i Jämtlands län.
De som arbetar inom projektet är en etnolog och en byggnadsantikvarie som genomför intervjuer och beskriver händelser och byggnader runt om i länet.

Har du kommentarer, frågor eller information som kan vara av intresse för projektet?
Då kan du höra av dig till olof.edin@jamtli.com

 


 

Anstaltsliv

Kan en anstalt vara ett kulturarv? Vid mitten av 1900-talet var det svenska anstaltsväsendet fullt utbyggt. För hundratusentals människor kom, av olika anledningar, vistelsen på en institution att vara en av erfarenheterna av att leva i det moderna industrisamhället. Just nu håller Jamtli på att avsluta en etnologisk och bebyggelsehistorisk undersökning som handlar om anstaltsliv och anstaltsmiljöer.