Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Projekt

Level Up: Säkerhetskvalitet i hantering av volontärer

“Level Up: Säkerhetskvalitet i hantering av volontärer” är ett gemensamt projekt av kulturinstitutioner i Norge, Danmark, Sverige och Finland som syftar till att utveckla en ram för volontärarbete, livslångt lärande och aktivt medborgarskap på museer. Projektet bygger på resultaten från det tidigare samarbetsprojektet “Pride, Joy and Surplus Value”.

 

Projektets mål är att utveckla riktlinjer och infrastrukturer för att underlätta förvaltningen av volontärer på hög kvalitet. Målet är att ge både volontärer och museitjänstemän de bästa möjliga möjligheterna till livslångt lärande som gör det möjligt för dem att utveckla och förbättra sina individuella kompetenser och aktivt bidra till samhället. Jamtli hanterar projektet.

 

För ytterligare information kontakta Lowissa Wallgren Frånberg, lowissa.franberg@jamtli.com

 

Level Up: Securing Quality in Managing Volunteers

“Level Up: Securing Quality in Managing Volunteers” is a joint project of cultural institutions in Norway, Denmark, Sweden and Finland that seeks to develop a framework for volunteering, lifelong learning and active citizenship at museums. The project builds on the results of the previous collaboration project “Pride, Joy and Surplus Value”.

 

The project’s aim is to develop guidelines and infrastructures in order to facilitate the high-quality management of volunteers. Its goal is to provide both volunteers and museum staff with the best possible lifelong learning opportunities that allow them to unfold and enhance their individual skills and competencies and to actively contribute to society. Jamtli is managing the project.

 

Results from a survey and qualitative interviews with museum professionals in Sweden, Denmark, Norway and Finland (pdf) >>

 

For further information, please contact Lowissa Wallgren Frånberg, lowissa.franberg@jamtli.com

 

 

 

Rehac – Re-inventing Europeans through History, Art and Cultural learning

Ökad migration leder till nya utmaningar för utbildare som ska möta multikulturella gruppers behov av studenter med olika utbildningsbakgrunder och ofta traumatiska livserfarenheter.

 

Syftet med REHAC är att utveckla nya undervisningsmetoder, material och verktyg som stöder flyktingar i att navigera sina liv i sina nya länder. Projektet kommer till största delen att använda resurserna från kultur, konst och historia för att skapa nya kompetenser och färdigheter, t.ex. i språkinlärning och karriärutveckling.

 

Jamtli är en av projektpartnerna som kommer från olika europeiska länder (Grekland, Italien, Slovenien, Norge, Sverige). Alla deltagande institutioner har erfarenhet av vuxenutbildning och kommer att samarbeta nära med andra personer och institutioner som arbetar med flyktingars och nyanländas utbildning och stöd.

 

För mer information kontakta Lowissa Wallgren Frånberg, lowissa.franberg@jamtli.com

 

REHAC Learning (Reinventing Europeans through History, Art and Cultural Learning)

Increased migration leads to new challenges for educators who are supposed to meet the needs of multicultural groups of students with different educational backgrounds and often traumatic life experiences.

 

The aim of the REHAC learning project is to develop new teaching methods, materials and tools that support refugees in navigating their lives in their new countries. In particular, the project will use the resources provided by culture, art and history in order to facilitate the acquisition of new competencies and skills, e.g. in language learning and career development.

 

Jamtli is one of the project partners who come from different European countries (Greece, Italy, Slovenia, Norway, Sweden). All participating institutions are experienced in adult education and will closely collaborate with other persons and institutions engaged in the training and support of refugees, as well as with refugee groups.

 

For more information, please contact Lowissa Wallgren Frånberg, lowissa.franberg@jamtli.com

 

 

 

 

HETYA – Heritage training for young adults

I Europa finns många unga vuxna som står utanför utbildning och arbetsmarknad. Det är viktigt att dessa inte blir socialt exkluderade utan att de finner möjligheter att åter komma in i samhället. Projektet kommer att utveckla metoder för detta – genom att arbeta med olika typer av lärandemetoder däribland utbyten. Museer kommer att undersökas som lärandearenor och nyttjas för detta.

Jamtlis roll i projektet är att skicka och ta emot NEETs och att ansvara för den del av projektet som handlar om ”Monitoring, evaluation, validation”. Jamtli ansvarar för att göra en undersökning av museer som lärandearenor- utifrån tidigare forskning och empiriska studier. I projektet ingår också utbildning för personal som arbetar med lärande- på museer och på andra ställen.

 

HETYA – Heritage training for young adults

In Europe there are many young adults who are out of education and the labor market. It is important that these are not socially excluded without finding opportunities to re-enter society. The project will develop methods for this – by working on different types of learning methods, including exchanges. Museums will be investigated as learning arenas and used for this purpose.

Jamtli’s role in the project is to receive NEETs and to be responsible for one part, which is about Monitoring, Evaluation, Validation. Jamtli is responsible for conducting a survey of museums as a teacher’s arena – based on previous research and empirical studies. Jamtli will also provide information to most other parts of the project. The project also includes training for staff working with education at museums and elsewhere.