Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Skapande skola

 

Kulturrådet fördelar varje år särskilda medel till skolan för kultur och skapande. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Bidraget söks av skolans huvudman. Kulturrådet fördelar 170 miljoner kr per läsår. Bidraget omfattar elever i åk f kl – åk 9. Läs mer här: www.kulturradet.se/bidrag/Skapande-skola/

Skapande skola i Jämtlands län

För information om Skapande skola i Din kommun, kontakta resp B&U-förvaltning.

Regionalt Kulturforum är ett samverkansorgan i länet för regional kulturverksamhet med fokus på barn och unga. Regionalt Kulturforum samarbetar med länets kommuner kring Skapande skola och genomför bl a årligen inspirationsdagen Kulturattacken för att stärka kommunernas arbete med Skapande skola.

 


 

Skapande skola på Jamtli

Jamtlis ordinarie skolutbud är gratis. För detta behövs inga pengar från Skapande skola. Jamtli erbjuder dock ett antal ”Skapande skolaprogram” som är mer omfattande och resurskrävande och därmed avgiftsbelagda. Dessa program är ofta förlagda till friluftsmuseet och de flesta innehåller moment av rollspel eller dramalek. Självklart är vi därutöver även öppna för att planera nya upplägg för Skapande skola som passar specifikt för Din skola/klass. Detta gör vi gärna i samverkan med övriga kulturaktörer i länet.

 

Ladda hem programmet för 2019/20.

 


 

För information kring Skapande skola på Jamtli, kontakta Malin Bäckström, 063-15 01 36, malin.backstrom@jamtli.com

På flykt

 

 

På flykt
– ett värdegrundsprogram med fokus på främlingsfientlighet

På flykt innebär att eleverna med hjälp av ett rollspel får leva sig in i en asylsökandes verklighet. Delar av friluftsmuseets miljöer används som arena för en resa genom den svenska asylprocessen. Programmet genomförs tillsammans med aktörer som agerar människosmugglare, tulltjänstemän, poliser, handläggare på Migrationsverket etc. Målet med På flykt är att ge kunskap kring flyktingfrågor och redskap för att förstå debatt och information som rör flyktingsituationen i Sverige. Detta görs genom att synliggöra de asylsökandes situation, samt hur asylprocessen går till. Programmet ska ge eleverna konkreta kunskaper och känslomässiga upplevelser, vilket bidrar till lärande och reflexion kring förhållningssätt och attityder.

 

Ur läroplan: En riktlinje i läroplanen säger att ”skolan ska medverka till att utveckla elevers känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen…” Undervisningen för elever i åk 7–9 ska behandla ”de mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, diskrimineringsgrunderna i svensk lag, samt hur mänskliga rättigheter kränks och främjas i Sverige och i andra delar av världen.”

Årskurs: 9
Tid: 4 timmar
Bokningsbart: oktober 2019
Kostnad: 6 000 kr

 

Mer information om programmet

Karoliner och Konflikter

 

 

Karoliner & Konflikter
– ett program om konflikter,tolerans, svåra val och hemlängtan…

Programmet tar utgångspunkt i Armfelts fälttåg mot Norge 1718 då flera tusen soldater frös ihjäl på fjället i en av Sveriges största militära katastrofer. 2018 är det 300 år sedan denna händelse! I ett rollspel utomhus på Jamtli får eleverna möta 1700-talets karoliner och ta del av vad som hände. Målet är att eleverna ska få kunskap om en lokal händelse under stormaktstiden och reflektera över konflikter idag.

 

Ur läroplanen: Undervisningen ska medverka till ”elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.” Stormaktstiden med det svenska Östersjöriket ingår som centralt innehåll i ämnet historia för åk 4–6.

 

Årskurs: 6
Tid: 3 timmar

 

Mer information om programmet

Tidsresor

 

 

Tidsresa
– ett magiskt äventyr i historien

En Tidsresa på Jamtli innebär en hissnande känsla av att befinna sig mitt i ”förr i tiden”. Tidsresan är en dramalek där kulturhistorisk kunskap leks in med alla sinnen. Praktiska aktiviteter och kunskapsinnehåll vävs samman till en helhetsupplevelse där lek, fantasi och inlevelse är nyckelord. Förvandlingen sker med ett magiskt snurrande grytlock. Tidsresor kan genomföras antingen i december med fokus på julfirande förr eller på våren med vårbruk.

 

Ur läroplanen: ”Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande” ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga åren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.”

 

Årskurs: 1–2
Tid: 2 timmar

Viking för en dag

 

 

Viking för en dag

Med de unika 1000-åriga Överhogdals-bonaderna som länk beger vi oss bakåt till Vikingatiden. På en tillfälligt uppbyggd lägerplats gör vi en tidsresa 1000 år tillbaka och Vikingatiden levandegörs med hjälp av upplevelse och drama. Klassen får tillsammans med två ”vikingar” prova på praktiska sysslor, lekar och spel, pilbågsskytte, runskrift och lite enkel matlagning. Programmet ska ge möjlighet till reflektion kring hur vikingatidens människor levde, vad de trodde på, samt ge perspektiv på vårt sätt att leva idag. Enklare vikingaklädsel finns för hela klassen.

 

Ur läroplanen: Undervisningen ska ge eleverna kunskap om ”de utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern” samt ”kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.”

 

Årskurs: 3–4
Tid: 2,5 timmar

Nationalmuseum Jamtli

 

 

Konstens hemliga historier

Utifrån konstutställningen får eleverna ta del av olika berättelser. Vad handlar bilderna om? Vad skulle hända bland motiven om vi bestämde själva? Med hjälp av olika verktyg skapar vi egna berättelser tillsammans med Jamtlis dramapedagog. Vem är förtrollad, vem har ett stort problem som måste lösas och vem ska göra en lång resa? Konstverken är vår scenografi samtidigt som vi funderar på vad som gör en berättelse riktigt bra. Eleverna får öva på turtagning, att lyssna, minnas, samarbeta och tala inför andra i grupp.

 

Ur läroplanen: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.”

 

Årskurs: 1–6 (programmet anpassas efter målgrupp)
Tid: 2,5 timmar

 


 

 

Konst i alla former
Eleverna får se på konstverk utförda i olika tekniker, material och tider. Därefter testar de på egen hand hur det är att jobba med skulptur, måleri och grafik. Vilka egenskaper besitter de olika uttrycken, varför var de populära under en viss tid och kan man berätta samma sak fast på olika sätt genom olika tekniker?

 

Ur läroplanen: ”I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.”

 

Årskurs: 1–6 (programmet anpassas efter målgrupp)
Tid: 3 timmar
Bokningsbart: hösten 2018 och våren 2019
Kostnad: 2 500 kr


 

 

Konsthistoria takeover

Programmet tar avstamp i konsten men berör många olika delar, så som: källkritik, vår egen samtid, provokation, ”fake news”, propaganda, humor, värderingar och yttrandefrihet. I olika stationer får eleverna arbeta med bland annat green screen, kreativt skrivande och samtidsreflektion genom olika övningar. Genom att använda gamla bilder skapar vi något eget, nytt och aktuellt.

 

Ur läroplanen: Eleverna i årskurs 7–9 ska arbeta med bildanalys och ”bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.” Ämnet ska innehålla: ”kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. Återanvändning av bilder i eget bildskapande.”

 

Årskurs: 7–9
Tid: 3 timmar
Bokningsbart: våren 2019
Kostnad: 2 500 kr

Energikampen

 

Ett värdegrundsprogram med fokus på Hållbar utveckling. Med hjälp av bilder, filmklipp, mentometerfrågor och levande rollspel i 1700-talet får eleverna inblick i hur människans energianvändning nu och genom tiderna påverkar vår miljö.
Åk 6, 2,5 tim, maj. Avgiftsbelagt