Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Skapande skola

 

Kulturrådet fördelar varje år särskilda medel till skolan för kultur och skapande. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Bidraget söks av skolans huvudman och omfattar elever från förskoleklass till årskurs 9. Läs mer om bidraget här.

Skapande skola i Jämtlands län

För information om Skapande skola i Din kommun, kontakta respektive Barn- och utbildningsförvaltning.

Regionalt Kulturforum är ett samverkansorgan i länet för regional kulturverksamhet med fokus på barn och unga. Regionalt Kulturforum samarbetar med länets kommuner kring Skapande skola för att inspirera till nya aktiviteter, samt kan bistå i att hitta professionella kulturskapare.

 


 

Skapande skola på Jamtli

Jamtlis ordinarie skolutbud är gratis. För detta behövs inga bidrag från Skapande skola. Jamtli kan även erbjuda mer fördjupade program/workshops som då är avgiftsbelagda och som innehåller eget skapande. Dessa är oftast knutna till Nationalmuseum Jamtli. Vi är öppna för att planera nya upplägg för Skapande skola som passar specifikt för Din skola/klass, gärna i samverkan med andra kulturskapare i länet. Detta arbete görs med fördel i samband med ansökan i början av februari och med sikte på nästkommande läsår.

 

Se nedan exempel på avgiftsbelagda program som tidigare genomförts inom Skapande skola.

 

 


 

För information kring Skapande skola på Jamtli, kontakta Malin Bäckström, 063-15 01 36, malin.backstrom@jamtli.com

På flykt

 

 

Med anledning av situationen med Covid-19 kommer programmet På Flykt inte att genomföras under 2021.

 

På flykt
– ett värdegrundsprogram med fokus på främlingsfientlighet.

 

På flykt innebär att eleverna med hjälp av ett rollspel får leva sig in i en asylsökandes verklighet. Delar av friluftsmuseets miljöer används som arena för en resa genom den svenska asylprocessen. Programmet genomförs tillsammans med aktörer som agerar människosmugglare, tulltjänstemän, poliser, handläggare på Migrationsverket etcetera. Målet med På flykt är att ge kunskap kring flyktingfrågor och redskap för att förstå debatt och information som rör flyktingsituationen i Sverige. Detta görs genom att synliggöra de asylsökandes situation, samt hur asylprocessen går till. Programmet ska ge eleverna konkreta kunskaper och känslomässiga upplevelser, vilket bidrar till lärande och reflektion kring förhållningssätt och attityder.

 

Ur läroplan: En riktlinje i läroplanen säger att ”skolan ska medverka till att utveckla elevers känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen…” Undervisningen för elever i årskurs 7–9 ska behandla ”de mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, diskrimineringsgrunderna i svensk lag, samt hur mänskliga rättigheter kränks och främjas i Sverige och i andra delar av världen.”

 

Tips på länkar med koppling till flyktingfrågor

Karoliner och Konflikter

 

 

Karoliner & Konflikter
– ett program om konflikter,tolerans, svåra val och hemlängtan…

 

Programmet tar utgångspunkt i Armfeldts fälttåg mot Norge 1718 då flera tusen soldater frös ihjäl på fjället i en av Sveriges största militära katastrofer. 2018 var det 300 år sedan denna händelse! I ett rollspel utomhus på Jamtli får eleverna möta 1700-talets karoliner och ta del av vad som hände. Målet är att eleverna ska få kunskap om en lokal händelse under stormaktstiden och reflektera över konflikter idag.

 

Ur läroplanen: Undervisningen ska medverka till ”elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.” Stormaktstiden med det svenska Östersjöriket ingår som centralt innehåll i ämnet historia för årskurs 4–6.

 

Årskurs: 6
Tid: 3 timmar

 

Mer information om programmet

Tidsresor

 

 

Tidsresa
– ett magiskt äventyr i historien.

 

En Tidsresa på Jamtli innebär en hissnande känsla av att befinna sig mitt i ”förr i tiden”. Tidsresan är en dramalek där kulturhistorisk kunskap leks in med alla sinnen. Praktiska aktiviteter och kunskapsinnehåll vävs samman till en helhetsupplevelse där lek, fantasi och inlevelse är nyckelord. Förvandlingen sker med ett magiskt snurrande grytlock. Tidsresor kan genomföras antingen i december med fokus på julfirande förr eller på våren med vårbruk.

 

Ur läroplanen: ”Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande” ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga åren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.”

 

Årskurs: 1–2
Tid: 2 timmar

Viking för en dag

 

 

Viking för en dag

Med de unika 1000-åriga Överhogdalsbonaderna som länk beger vi oss bakåt till Vikingatiden. På en tillfälligt uppbyggd lägerplats gör vi en tidsresa 1000 år tillbaka och Vikingatiden levandegörs med hjälp av upplevelse och drama. Klassen får tillsammans med två ”vikingar” prova på praktiska sysslor, lekar och spel, pilbågsskytte, runskrift och lite enkel matlagning. Programmet ska ge möjlighet till reflektion kring hur vikingatidens människor levde, vad de trodde på, samt ge perspektiv på vårt sätt att leva idag. Enklare vikingaklädsel finns för hela klassen.

 

Ur läroplanen: Undervisningen ska ge eleverna kunskap om ”de utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern” samt ”kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.”

 

Årskurs: 3–4
Tid: 2,5 timmar

Nationalmuseum Jamtli

 

 

Konstens hemliga historier

Utifrån konstutställningen får eleverna ta del av olika berättelser. Vad handlar bilderna om? Vad skulle hända bland motiven om vi bestämde själva? Med hjälp av olika verktyg skapar vi egna berättelser tillsammans med Jamtlis dramapedagog. Vem är förtrollad, vem har ett stort problem som måste lösas och vem ska göra en lång resa? Konstverken är vår scenografi samtidigt som vi funderar på vad som gör en berättelse riktigt bra. Eleverna får öva på turtagning, att lyssna, minnas, samarbeta och tala inför andra i grupp.

 

Ur läroplanen: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.”

 

Årskurs: 1–6 (programmet anpassas efter målgrupp)
Tid: 2,5 timmar

 


 

 

Konst i alla former
Eleverna får se på konstverk utförda i olika tekniker, material och tider. Därefter testar de på egen hand hur det är att jobba med skulptur, måleri och grafik. Vilka egenskaper besitter de olika uttrycken, varför var de populära under en viss tid och kan man berätta samma sak fast på olika sätt genom olika tekniker?

 

Ur läroplanen: ”I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.”

 

Årskurs: 1–6 (programmet anpassas efter målgrupp)
Tid: 3 timmar


 

Energikampen

 

Ett värdegrundsprogram med fokus på Hållbar utveckling. Med hjälp av bilder, filmklipp, mentometerfrågor och levande rollspel i 1700-talet får eleverna inblick i hur människans energianvändning nu och genom tiderna påverkar vår miljö.

 

Årkurs: 6

Tid: 2,5 tim

Bokningsbart: Maj

Kostnad: Avgiftsbelagt